ESP   |   ENG
Compartir:

Tecnologies

Materials singulars

Solucions CTM...

 1. Assaigs i determinació de carta de material adaptada a programes de simulació.
  • Plàstics, espumes, compostos, fustes, conglomerats.
 2. Simulació de components i validació de funcionament, sota càrregues dinàmiques i estàtiques.

Beneficis per la seva empresa…

 • Coneixement del material per realitzar simulacions i càlculs.
 • Reducció de costos de disseny.
 • Avaluació de múltiples conceptes de components i els seus materials.
Materials singulars
Conformació metàl·lica en calent

Solucions CTM...

 1. Caracterització avançada del comportament a deformació en calent de metalls: laminació, forja, extrusió, etc.
 2. Predicció i optimització de microestructura i propietats mecàniques.
 3. Càlcul de forces de deformació.

Beneficis per la seva empresa…

 • Optimització.
 • Augment del control metal·lúrgic.
 • Desenvolupament de noves qualitats i productes.
 • Disminució de costos de desenvolupament.
Conformació metàl·lica en calent
Nanoestructuració de materials metàl·lics

Solucions CTM...

 1. Severa deformació plàstica (ECAP).
 2. Mòlta mecànica.
 3. Termoconformació.

Beneficis per la seva empresa…

 • Extraordinari augment de propietats mecàniques.
 • Desenvolupament de nous materials bi-funcionals.
 • Captació de nous mercats.
Nanoestructuració de materials metàl·lics
Tècniques d’inspecció no destructives

Solucions CTM...

 1. Ultrasons convencionals.
 2. Ultrasons làser LUS.
 3. Emissió acústica.

Beneficis per la seva empresa…

 • Detecció on-line de defectes mecànics en peces o components.
 • Augment de qualitat.
 • Optimització de disseny (disseny amb tolerància al dany).
 • Disminució cost manteniment.
Tècniques d’inspecció no destructives
Anàlisi de superfícies

Solucions CTM...

 1. Caracterització ‘in situ’ de superfícies de peces, components, eines de conformació, etc., mitjançant mètodes no destructius.
 2. Quantificació de paràmetres superficials i de defectes (porus, picadures de corrosió, etc.).

Beneficis per la seva empresa…

 • Coneixement de la qualitat superficial per prendre decisions sobre tecnologies d’acabat o reparació.
 • Millora de la productivitat i eficiència del procés.
 • Millora de la planificació de la producció.
Anàlisi de superfícies
Conformació de xapa metàl·lica

Solucions CTM...

 1. Caracterització mecànica de paràmetres rellevants en la conformació de peces.
 2. Assajos de conformació estàndard.
 3. Definició de nous assajos per caracteritzar adequadament la conformació.
 4. Selecció de materials i recobriments per eines.

Beneficis per la seva empresa…

 • Racionalització dels defectes de conformació que provoquen NO conformitats en peça final (arrugues, esquerdes, espessors no homogenis…).
 • Caracterització precisa del material de partida.
 • Menors parades productives per fallida de conformació.
 • Major rendiment d’eina.
 • Processos de conformació més competitius.
Conformació de xapa metàl·lica
Reducció del desgast i la fricció

Solucions CTM...

 1. Inspecció ‘in situ’ i no destructiva de mecanismes de desgast.
 2. Assajos de laboratori per reproduir mecanismes de desgast i proposar solucions en base a materials, tractaments superficials i estratègies de lubricació.
 3. Assajos en ampli rang de temperatures (fins a 900 ºC) i condicions de contacte.
 4. Assajos de lubricants.

Beneficis per la seva empresa…

 • Disminució de fallada per desgast prematur en útils i components.
 • Millora en el rendiment de eines de conformació (matrius, punxons…) i tall (broques, plaquetes per centres de mecanitzat,…).
 • Estalvi en ús de lubricants.
Reducció del desgast i la fricció
Tecnologia de recobriments i tractaments superficials

Solucions CTM...

 1. Tecnologia de recobriments i tractaments superficials avançats per a diferents sectors industrials.
 2. Funcionalització superficial de materials, dispositius i components. Increment de resistència al desgast i corrosió, baixa fricció, propietats anti-fouling, aspectes estètics i decoratius, etc.
 3. Tecnologies PVD, CVD i PIIID.
 4. Tractaments superficials amb tecnologies de plasma en alt buit.

Beneficis per la seva empresa…

 • Suport tecnològic en selecció de recobriments i tractaments de superfícies i assessorament en implementació industrial.
 • Reducció de desgast en components.
 • Alternativa al cromat hexavalent, en peces metàl·liques i plàstics.
 • Disposar de solucions en recobriments biocompatibles, en recobriments bactericides, anti-fouling, hidròfils, etc. per al sector mèdic, tèxtil, alimentari i farmacèutic.
Tecnologia de recobriments i tractaments superficials
Corrosió i degradació superficial: identificació i solucions

Solucions CTM...

 1. Peritatge de fallida en components.
 2. Inspecció ‘in situ’ i no destructiva de mecanismes de corrosió i degradació superficial.
 3. Assajos de laboratori en un rang ampli de temperatures (-150 ºC -1000 ºC) i diferents medis corrosius.
 4. Assajos de potenciometria.
 5. Assajos de corrosió sota tensions, tribocorrosió i fragilització per hidrogen.
 6. Estudi d’eficiència d’inhibidors.

Beneficis per la seva empresa…

 • Disminució de fallada prematura en components per corrosió o pèrdua de propietats mecàniques.
 • Selecció adequada de materials i inhibidors de corrosió.
Corrosió i degradació superficial: identificació i solucions
Caracterització a fatiga i fractura de components

Solucions CTM...

 1. Assajos de fatiga i fractura sota normes o definició d’assajos que simulin el comportament real de la peça.
 2. Assajos en un rang ampli de temperatures (fins a 900 ºC) i diferents medis (salí, aquós, en presència de productes químics….).
 3. Models de predicció de vida a fatiga.

Beneficis per la seva empresa…

 • Caracterització del comportament de la peça en servei.
 • Identificació de possibles punts de fallida a fatiga. Proposta de solucions per evitar fallides catastròfiques en servei.
 • Definició d’assajos i models predictius de vida quan no hi ha normativa o sistemàtica d’assaig específica.
Caracterització a fatiga i fractura de components
Manteniment Predictiu de sistemes industrials

Solucions CTM...

 1. Instrumentació i Processat de Dades.
 2. Solucions en base a:
  • Sensors i xarxes estàndard de comunicacions.
  • Servidors locals i remots (en núvol) i procés de informació.
  • Diagnosi i prognosi de l’estat de la planta.
  • Integració amb Sistemes Informàtics preexistents.

Beneficis per la seva empresa…

 • Manteniment òptim.
 • Agilització de reparacions i reducció d’estocs.
 • Determinació del temps de vida romanent d’equips.
 • Millora de la producció i la qualitat.
Manteniment Predictiu de sistemes industrials
Gestió de residus com a recursos

Solucions CTM...

 1. Recuperació de compostos d’alt valor afegit.
 2. Caracterització de residus i viabilitat preliminar.
 3. Proves de laboratori i a escala planta pilot.
 4. Estudis de viabilitat i anàlisi cost-benefici.

Beneficis per la seva empresa…

 • Millora de la competitivitat i creació de noves oportunitats de negoci.
 • Reducció de costos de gestió de residus i disminució de l’impacte ambiental.
 • Valorització de compostos i simbiosi industrial.
Gestió de residus com a recursos
Ecologia Industrial: ACV i ACC (Cicle de vida i cicle de cost)

Solucions CTM...

 1. Definició i avaluació d’alternatives de procés.
 2. Ecodisseny.
 3. Determinació de la Petjada de Carboni.
 4. Implementació d’ecoetiquetes.
 5. Solucions específiques.

Beneficis per la seva empresa…

 • Millora de processos/productes i disminució de l’impacte ambiental: reducció dels costos de gestió.
 • Millora de la imatge de l’empresa.
 • Posicionament davant de competidors i priorització d’inversions.
Ecologia Industrial: ACV i ACC (Cicle de vida i cicle de cost)
Anàlisi quantitatiu de risc químic en sòls contaminats

Solucions CTM...

 1. Determinació del risc químic en emplaçaments contaminats.
 2. Càlcul de nivells de neteja en sòls i aigües subterrànies contaminades.
 3. Definició dels nivells genèrics de referència.

Beneficis per la seva empresa…

 • Objectivitat en l’anàlisi de risc.
 • Rigor científic.
 • Mètodes i bases de dades actualitzats per a cada cas d’estudi.
Anàlisi quantitatiu de risc químic en sòls contaminats
Remediació de sòls contaminats i aigües subterrànies

Solucions CTM...

 1. Caracterització de la contaminació de sòls i aigua subterrània.
 2. Definició de la millor estratègia de remediació.
 3. Proves preliminars a escala de laboratori i/o pilot.
 4. Simulació matemàtica de la remediació per a l’optimització.

Beneficis per la seva empresa…

 • Minimització del cost i del temps de tractament.
 • Ús de la millor tècnica disponible amb mínim impacte ambiental.
Remediació de sòls contaminats i aigües subterrànies
Tractament d’aigua

Solucions CTM...

 1. Desenvolupament i optimització de sistemes de tractament d’aigua.
  • Selecció i avaluació de tecnologies.
  • Optimització de les condicions d’operació.
  • Diagnòstic i correcció de problemes.
  • Condicionament d’aigua (aigües residuals, aigües de procés, etc).
 2. Regeneració i reutilització de l’aigua.

Beneficis per la seva empresa…

 • Increment del recurs i estabilitat en la qualitat de l’aigua.
 • Disminució en el consum d’aigua i producció d’abocaments.
Tractament d’aigua
Optimització de Màquines hidràuliques

Solucions CTM...

 1. Anàlisis CFD dels fluxos interns de màquines hidràuliques.
 2. Obtenció de les corbes característiques de funcionament.
 3. Determinació de sol.licitacions mecàniques exercides pel fluid.

Beneficis per la seva empresa…

 • Coneixement del comportament intern de la màquina.
 • Reducció del cost dels assaigs.
 • Identificació de punts crítics i optimització de dissenys.
Màquines hidràuliques CTM
Elastòmers dinàmics

Solucions CTM...

 1. Disseny de components elastomèrics mitjançant elements finits.
 2. Predicció de vida a fatiga sota sol·licitacions dinàmiques.
 3. Anàlisis de vibracions i propagació d’ones elàstiques.

Beneficis per la seva empresa…

 • Reducció del cost dels assaigs.
 • Optimització de dissenys i prototips.
 • Identificació de zones crítiques o sobredimensionades.
 • Augment de vida dels components.
Elastòmers dinàmics
Sistemes de refrigeració

Solucions CTM...

 1. Càlcul i optimizació de sistemes de refrigeració aire/líquid en: vehicle elèctric, cambres climàtiques, eines de conformació, etc.
 2. Solucions en base a:
  • Tecnologia de refrigeració.
  • Materials.
  • Geometria.
  • Solucions específiques.

Beneficis per la seva empresa…

 • Reducció de costos de desenvolupament, fabricació i manteniment.
 • Augment de la vida útil de cel·les i millora de l’eficiència dels processos.
 • Fiabilitat en l’assoliment dels objectius.
Sistemes de refrigeració
Escalfament per inducció

Solucions CTM...

 1. Disseny de bobines d’escalfament per inducció.
 2. Predicció de l’evolució i distribució de temperatures a la bobina i a la peça.
 3. Anàlisis del comportament magnètic, tèrmic i mecànic de la bobina i de la peça.
 4. Proves experimentals d’escalfament, amb registre termo gràfic.

Beneficis per la seva empresa…

 • Reducció de terminis en la posada a punt i fabricació de prototips de bobina.
 • Optimització i precisió en la distribució de temperatures i tractamento tèrmic.
 • Alta durabilitat mecànica i tèrmica de la bobina en producció.
Escalfament per inducció
Millora de l’Eficiència Energètica en instal·lacions i edificis

Solucions CTM...

 1. Software pel disseny òptim d’Instal·lacions.
 2. Sistemes de Supervisió i Gestió d’Energia.
 3. Solucions en base a:
  • Sistemes de sensors i mesuradors, dades disponibles i desagregació de consums.
  • Algoritmes d’intel·ligència artificial per a Modelat, Diagnòstic i Pronòstic.

Beneficis per la seva empresa…

 • Reducció del cost d’energia contractada i consumida.
 • Optimització de recursos d’energia residual disponible.
 • Detecció de pèrdues de rendiment i anomalies a la planta.
Millora de l’Eficiència Energètica en instal·lacions i edificis
Integració d'Energies Renovables

Solucions CTM...

 1. Disseny i control de sistemes eòlics i fotovoltaics.
 2. Disseny i control de sistemes tèrmics i geotèrmics.
 3. Integració de microxarxes d’energia en planta d’usuari.
 4. Solucions en base a:
  • Modelatge, caracterització i control de sistemes.
  • Anàlisis energètic – econòmic.
  • Tecnologies elèctriques, electròniques i de software.
  • Supervisió i optimització de producció i consum.

Beneficis per la seva empresa…

 • Subministrament propi per a instal·lacions específiques.
 • Avaluació de sistemes energètics i anàlisis de la seva rendibilitat.
 • Dimensionat i ajust del subministrament de renovables.
Integració d'Energies Renovables
Mobilitat Elèctrica

Solucions CTM...

 1. Sistemes de tracció elèctrica.
 2. Solucions en base a:
  • Disseny, control i caracterització de motors elèctrics.
  • Disseny i control de convertidors de potència.
  • Comunicacions CAN.
  • BMS i electrònica d’equilibrat de cel·les de bateries.

Beneficis per la seva empresa…

 • Disseny personalitzat.
 • Propietat del sistema, control de producció.
 • Cobertura de nínxol de mercat.
 • Millora de la posició en consorcis de proveïdors.
Mobilitat Elèctrica
Integració de sistemes a mida per valoració biomecànica

Solucions CTM...

 1. Anàlisis biomecànic de precisió.
 2. Producte propi a mida.
 3. Imatge de marca.
 4. Disseny òptim de dispositius mèdics.

Beneficis per la seva empresa…

 • Integració de qualsevol dispositiu de mesura biomecànica (captura de moviment, EMG, cel·les de carga, etc.) en un sistema propi segons necessitats del client.
 • Programació d’interface a mida. Capacitat d’integració d’un producte propi del client.
 • Estudis biomecànics per valoració del cos humà i disseny de dispositius mèdics.
Integració de sistemes a mida per valoració biomecànica
+info: tecnologia@ctm.com.es

Plaça de la Ciència, 2 - 08243 Manresa (Barcelona)
Tel. 93 877 73 73 - Fax 93 877 73 74 - E-mail: info@ctm.com.es


AVÍS LEGAL | POLÍTICA DE COOKIES | POLÍTICA DE QUALITAT | POLÍTICA DE PRIVACITAT | PORTAL DE TRANSPARÈNCIA | NET ENGINEER DISSENY WEB
Utilitzem cookies en el nostre web. Les fem servir només per recollir estadístiques d'ús sense emmagatzemar dades personals. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies. OK | Més informació