ESP   |   ENG
Compartir:

Política de privacitat

Actualitzada a maig de 2018

En compliment de la LLei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa als usuaris de que la titularitat d’aquest domini és del: Titular del web: Fundació CTM Centre Tecnològic
Adreça: Plaça de la Ciència, 2 - 08243 Manresa (Barcelona)
Contacte: Per email (info@ctm.com.es) o per telèfon (+34 93 877 73 73)
Dades registrals: Inscrita al *Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 719
CIF: G60185543
El tractament de les dades personals, així com qualsevol altre informació sol•licitada per l’usuari o per la gestió i tractament de consultes, el blog o les que es tractin dins del Lloc Web, serà portat a terme amb subjecció al previst amb la legislació vigent en cada moment de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 de protecció de dades) i normativa de desenvolupament, així com en la Llei 34/2002, d’11 de juliol de serveis a la societat de la informació i comerç electrònic.
D’acord amb la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’entén per dades personals "qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o identificables".
La FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC compleix amb les exigències establertes en la legislació vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i normativa de desenvolupament.
L’objecte de la present Política de Privacitat és informar sobre la política de protecció de dades de caràcter personal de la web oficial així com de la resta d’accessos en xarxes e internet (en endavant, “Lloc Web”) per que vostè determini lliure i voluntàriament si desitja facilitar a FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC les dades personals que els puguem requerir o puguem obtenir de vostè en ocasió del seu accés y el seu us del Lloc Web, així com dels seus Continguts.
La present política de privacitat serà extensible com indiquem de forma no limitativa a les següents:

1.- Informació i finalitat
 • Les úniques dades personals a les que FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC tindrà accés seran aquelles que l’Usuari faciliti voluntàriament.
 • En aquest sentit és precís que l’Usuari conegui que, per accedir a alguns serveis oferts a través de la Web i xarxes socials se li sol·licitaran dades de caràcter personal i la complementació de formularis els camps dels quals són obligatoris de tal manera que la omissió d’algun d’ells podrà comportar la impossibilitat de que puguem atendre la seva sol·licitud o no poder accedir ni utilitzar els referits serveis i continguts, excepte que en el propi formulari hi hagin dades de complementació voluntària.
 • En compliment con lo establert amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, informem que, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat l’Usuari accepta que les seves dades personals quedin incorporades i tractades en un o varis fitxers, la titularitat i responsabilitat dels quals correspon a FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC amb la finalitat de:
  • Prestar els serveis e informació sol·licitats,
  • Gestions de facturació, obligacions legals i administratives.
  • Poder realitzar enquestes i tramitar les reclamacions i queixes segons la normativa de qualitat existent.
  • Informar sobre l’empresa, les novetats del sector i comunicar-li qualsevol informació que pugui ser del seu interès respecte als productes i preus a través de qualsevol mitjà tècnic a l’abast (internet, telèfon, fax, xarxes socials, email, mòbil, whatsapp i qualsevol altre).
  • Realitzar un control i seguiment dels productes i serveis contractats.
  • Realitzar la gestió de selecció de personal en el cas d’haver enviat un currículum.
  • Establir les comunicacions pròpies dins de les sol·licituds en xarxes socials.
 • Així mateix, en compliment de l’establert amb la legislació de protecció de dades i de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, LSSI-CE), l’informem que les seves dades podran ser utilitzades amb la finalitat d’enviar-li comunicacions comercials i de cortesia relacionats amb la nostra entitat a través del telèfon, correu postal ordinari, fax, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònics equivalents.
 • D’igual manera, l’informem que les seves dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari per el desenvolupament, compliment i control de la relació existent amb Vostè respecte el servei contractat amb FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC o en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei i, en particular, quan concorreixin un dels supòsits següents: a) El tractament o la cessió tinguin per objecte la satisfacció d’un interès legitim del responsable del tractament o del cessionari emparat per dita norma; b) El tractament o la cessió de les dades seran necessàries per què el responsable del tractament compleixi un deure que li imposi dita norma.
2.- Consentiment
Per tant, a l’acceptar la present Política de Privacitat, l’usuari accepta el seu contingut i atorga el seu consentiment exprés al tractament de les dades personals facilitades amb les finalitats anteriorment indicades.
El consentiment per el tractament de les seves dades amb les finalitats descrites en l’apartat anterior se entendrà prestat a través de la marcació de les caselles corresponents disposades a l’efecte en la nostra pàgina web.
Així mateix, quan l’Usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant l’e-mail de contactes que poguessin aparèixer en el Lloc Web, està autoritzant expressament a FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC el tractament de les seves Dades Personals per poder atendre les seves peticions de serveis.
L’acceptació per part de l’Usuari del tractament de les seves dades per part de FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC, així com de rebre comunicacions comercials per via electrònica en la forma establerta, tindrà sempre el caràcter de revocable sense efectes retroactius, conforme a lo disposat en la legislació vigent.

3.- Qualitat de les Dades
L’Usuari web i el destinatari dels serveis proporcionats serà l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC de bona fe com mer prestador del servei.
Per tant, és important que les dades facilitades siguin certes, veraces i lícites, reservant-se FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC el dret de excloure dels serveis a aquells usuaris que hagin facilitat dades falses, sense perjudici que es puguin iniciar accions legals, comprometent-se vostè a informar dels canvis que les seves dades personals puguin sofrir, amb la finalitat de que FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC tingui actualitzades en tot moment les mateixes.

4.- Conservació de les dades FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC conservarà les dades personals proporcionades el temps que sigui necessari mentre duri la relació de negoci o el servei que es presti i a efectes comercials o de màrqueting mentre no mostri la seva oposició, supressió o limitació en el seu caso.
En qualsevol cas, per determinar els períodes de conservació de dades, l’empresa contempla les lleis locals, les obligacions contractuals i les expectatives i requisits de nous clients. En el moment en el que Vostè exerceixi el seu dret de supressió, oposició, limitació corresponent o quan considerem que ja no és necessari el tractament de les seves dades, procedirem en el cas que sigui possible a la seva eliminació o destrucció de forma segura a no ser que sigui necessari la seva conservació per establir-ho alguna disposició legal en aquest cas l’informarem i mantindrem bloquejats els mateixos.

5.- Seguretat i protecció
En quant a la seguretat i la protecció, l’informem que les seves dades seran tractades amb els mitjans tècnics, el nivell de seguretat i el grau de protecció que legalment s’exigeixi per evitar la pèrdua, el mal us, la alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades que l’Usuari faciliti a través del Lloc Web, i que es tractaran amb la deguda confidencialitat i deure de secret.

6.- Exercici de drets i consultes
Por últim se l’informa que podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació i portabilitat, en els termes indicats en la normativa de protecció de dades, contactant amb FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC P.I. Plaça de la Ciència, 2 - 08243 Manresa (Barcelona) Contacte: Per email (info@ctm.com.es) i en el cas de que s’hagués sofert algun tipus d’ingerència en l’exercici dels seus drets, vostè té la opció de presentar reclamació davant l’autoritat competent, l’Agència de Protecció de Dades.
+info: tecnologia@ctm.com.es

Plaça de la Ciència, 2 - 08243 Manresa (Barcelona)
Tel. 93 877 73 73 - Fax 93 877 73 74 - E-mail: info@ctm.com.es


AVÍS LEGAL | POLÍTICA DE COOKIES | POLÍTICA DE QUALITAT | POLÍTICA DE PRIVACITAT | PORTAL DE TRANSPARÈNCIA | NET ENGINEER DISSENY WEB
Utilitzem cookies en el nostre web. Les fem servir només per recollir estadístiques d'ús sense emmagatzemar dades personals. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies. OK | Més informació